Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

БУРКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

БУРКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України,

доктор педагогічних наук,

нагороджена медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Буркова Людмила Василівна – доктор педагогічних наук, заступник директора з науково-організаційної роботи в Інституті обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України.

Закінчила Київське міське педагогічне училище (1978 р.). Працювала вихователем дитячого садка. Закінчила Київський державний педагогічний інститут (1984 р.) за спеціальністю «Педагогіка і психологія дошкільна». Працювала в Науково-дослідному інституті педагогіки УРСР старшим лаборантом Ради з координації наукових досліджень, ст. лаборантом лабораторії дошкільного виховання. Поступила в аспірантуру (1990 р.) Інституту педагогіки АПН України. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 - теорія та історія педагогіки з теми «Формування пізнавальної активності у старших дошкільників при вивченні сезонних явищ природи».

З 1995 року працювала науковим співробітником, а з 1996 року старшим науковим співробітником лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України. Брала участь в організації та проведенні Всеукраїнських конференцій, започаткованих лабораторією «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи», Всеукраїнських педагогічних семінарів з проблем виявлення та впровадження педагогічних інновацій в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Здійснювала дослідницьку діяльність, спрямовану на: виявлення розуміння педагогічних інновацій; обґрунтування їх типології на основі виявлених у педагогічній практиці парадигм реалізації педагогічної діяльності; розробила експертну систему діагностики та оцінювання педагогічних інновацій. Аналізуючи педагогічні інновації, як результат здійснення пошуку нових продуктивних методів, технологій, технік, моделей здійснення педагогічного процесу, обґрунтувала та структурувала поняття «освітні технології», «педагогічні технології», «технології навчання», «технології виховання», «педагогічна техніка». З'ясувала різницю між розумінням понять «методика» та «технологія». Була членом редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи». Здійснювала наукове керівництво темами колективних наукових досліджень: «Довузівська підготовка старшокласників в системі «ліцей-ВНЗ» (2001-2003);

«Моніторинг педагогічних інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах регіону (Одеса і Одеська область)» з 01.01.2002 до 01.01.2005 рр., що розроблялась співробітниками лабораторії науково-методичного забезпечення діяльності інноваційних та експериментальних освітніх закладів Одеського обласного науково-методичного центру освітніх та комп'ютерно-інформаційних технологій при Управлінні освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Результатами проведених дослідження стало: розроблена та апробована система довузівської підготовки на базі ліцею НАУ в м. Києві, що ґрунтується на міждисциплінарних зв'язках, особистісно-орієнтованому підході щодо визначення схильностей та професійного самовизначення старшокласників; розроблена та апробована у регіоні система моніторингу та експертизи педагогічних інновацій, що визначалась як інструмент відбору для впровадження нових методик, методів, педагогічних технологій, технік, інноваційних програм та змісту навчання; створено банк педагогічних інновацій, проведено круглі столи, науково-практичні семінари та конференції для науковців і педагогів, розроблено методичні поради з проблеми дослідження для педагогів ЗНЗ. Очолювала наукове керівництво науково-педагогічною діяльністю педагогічного колективу Економічного ліцею м. Києва.

Починаючи з 2003 року працювала у вищій школі. Спочатку доцентом кафедри педагогіки і психології професійної освіти Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (ГМІ НАУ) та одночасно заступником декана створеного у 2003 р. факультету психології та соціології ГМІ НАУ. Створила та керувала науково-методичним центром для викладачів факультету, очолювала редакційну комісію факультету, розробила та запровадила експертну систему оцінювання науково-методичної роботи кафедр факультету, брала участь у підготовці до ліцензування та акредитації спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», «Соціологія».

У 2006 році перейшла працювати у Київський національний університет імені Тараса Шевченка доцентом кафедри соціальної роботи факультету психології. Викладала навчальні дисципліни: «Теорія соціальної роботи», «Телефон довіри», «Основи системного аналізу та теорії прийняття рішень», «Соціальна робота з людьми з особливими потребами», «Якісні методи досліджень», «Соціальна робота у службах для молоді», «Соціальна робота у службах зайнятості», «Методи соціальної роботи», «Соціальна політика в системі соціальної роботи» та ін.

З вересня 2007 року по вересень 2010 року перебувала в докторантурі КНУ ім. Тараса Шевченка факультету психології та працювала над темою дослідження «Теоретико-методологічні засади застосування інноваційних технологій у підготовці фахівців соціономічних професій» під керівництвом проф. Швалба Ю.М. Захист дисертації відбувся у червні 2011 року.

Починаючи з серпня 2011 року працює в Інституті обдарованої дитини НАПН України. Розробляє тему: «Теоретико-методологічні засади здійснення педагогічного супроводу обдарованих дітей».

За період роботи в Інституті Буркова Людмила Василівна проявила себе як сумлінний, порядний та відповідальний працівник. Тактовна, толерантна. Має високий рівень професійної майстерності.

Добре орієнтується в нормативно-законодавчій базі, пов'язаній з виконанням посадових, обов'язків. Здібний фахівець, вміє ставити мету і досягати її послідовними та логічними діями. Характеризується нестандартним мисленням, креативністю, прагненням до пошуку нових шляхів реалізації задуманого.

Має авторитет у колег, їй можна довірити будь-яку серйозну та важливу справу. Ухвалюючи рішення, виявляє гнучкість і широту поглядів. Надає допомогу у вирішенні різноманітних питань, що постають перед компанією, прагне стимулювати професійне і особистісне зростання колег. Має яскраво виражені лідерські якості.

В Інституті ініціювала роботу Школи молодого вченого, розробляє програми з підвищення кваліфікації для педагогів, психологів, які працюють з обдарованими дітьми та молоддю.

Свої наукові надбання Буркова Людмила Василівна увесь час поповнює новими знаннями згідно специфіки роботи Інституту. Постійно підвищує свою кваліфікацію.

Здійснює наукові дослідження з проблем психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей в освітньому середовищі, формування цінностей у обдарованої особистості, морального імунітету в обдарованих дошкільників, проектуванням та розвитком успішних життєвих стратегій в обдарованої особистості. За період роботи в Інституті обдарованої дитини підготовлено 10 наукових статей.

Загальна кількість публікацій у фахових виданнях близько 50.

У 2013 р. Буркова Людмила Василівна отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня.