Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

СМЫНТЫНА ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

СМИНТИНА ВАЛЕНТИН АНДРІЙОВИЧ

керівник фізико-технічного центру НАН України та МОНМС, зав. кафедрою експериментальної фізики Одеського національного університету Імені І.І. Мечникова, доктор фізико-математичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

В.А. Сминтина закінчив з відзнакою фізичний факультет і аспірантуру Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. З 1974 р. постійно працює в даному університеті, займаючи посади наукового співробітника, заступника декана фізичного факультету з наукової роботи, проректора та ректора (1995-2010). На сьогоднішній день працює завідува­чем кафедри експериментальної фізики ОНУ (з 1994 р.), радником ректора (з 2010), керівником фізико-технічного центру НАН України та МОНМС (з 2008).

В.А. Сминтина – відомий і авторитетний фізик, праці якого визнані не тільки в Україні, але й за її межами, та мають високий динамічно зростаючий індекс цитувань та h-фактор за версіями American Institute of Physics та Scopus.

Основними науковими результатами В.А. Сминтини є досягнення в області експериментальної фізики, фізики поверхневих явищ при дослідженні поверхні плівок, шарів, складних макро-, мікро- та нанопоруватих структур і квантових точок напівпровідни­ків. Він розв'язав принципово важливу фізичну проблему цілеспрямованого впли­ву на адсорбційні властивості поверхні; розвинув теорію універсального визначення адсорбційної чутливості матеріалів, методів її прогнозування і формування. Вперше запропонував метод елементної діагностики складу поверхні, який базується на ре­зультатах взаємодії між біографічними та адсорбованими атомами поверхні. Виявив новий тип неоднорідності на поверхні – хеморсорбційно-електричний домен, який відповідає за комплекс вперше вивчених поверхневих явищ: хемосорбційно стиму­льовані коливання струму, від'ємний диференційний опір та насичення ВАХ, сенсибі­лізація та десенсибілізація поверхні як наслідок хемосорбційної генерації і розпаду центрів фоточутливості. Вперше встановив фізичний механізм невідтворюваності властивостей поверхні плівок А2В6; розробив й впровадив методику управління їх адсорбційними властивостями, розкрив фізичні закономірності немонотонної пошарової зміни хімічного складу їх поверхні, зробив вагомий внесок у розвиток фізичних ос­нов процесів формування кластерних та сіткових структур нестехіометричних повер­хневих атомів, запропонував експрес-методи встановлення природи як центрів адсо­рбції, так й адсорбованих частинок на поверхні. Ним створено і передано замовникам серію нових адсорбційно чутливих елементів. Цей комплекс робіт, разом з іншими, відзначений у 2007 р. Державною премією України з науки і техніки.

В результаті досліджень явищ на поверхні та на межі розділу під керівництвом В.А. Сминтини отримані принципово нові наукові результати стосовно поверхне­вих ефектів, встановлені фізичні механізми направленого формування функціональ­них параметрів поверхні еппаксіальних структур мікро- і наногетеропереходів, ква­нтових точок в їх складі; створені нові гетеросистеми реєстрації зображення; розвинуто теорію переносу заряду в неідеальних гетероструктурах. Ці розробки є складо­вою частиною роботи, відзначеної Державною премією України в 2009 р.

В результаті аналізу й моделювання поверхневих електронно-молекулярних, електрофізичних процесів під керівництвом В.А. Сминтини створені нові мікроелектронні сенсори для інтелектуальних систем контролю фізичних, хімічних, біологічних та екологічних об'єктів. Комплекс досліджень є складовою частиною роботи, якій Пленумом Комітету з Державних Премій України присуджено держпремію за 2011 р.

Найважливіші результати, отримані під його керівництвом у галузі експериментальної фізики, фізики поверхневих явищ, захищені у 9 докторських та 19 кандидат­ських дисертаціях, відзначені на міжнародних та вітчизняних виставках.

В.А. Сминтина є визнаним керівником нау­кової школи з фізики поверхні напівпровідників, яка визначає стан даної галузі на Півдні України і впливає на її розвиток в Україні. Він здійснює ефективне керівництво фізико-технічним центром НАН України та МОНМС, є головою спеціалізованої Ради по захисту докторських дисертацій, віце-президентом Українського Фізичного Товариства, заступником голови Наукової Ради з фізики напівпровідників при Президії НАНУ, членом Комітету з Державних премій України, заступником Голови Південного нау­кового центру НАНУ, головним редактором журналів "Фотоелектроніка", "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" та "Вісник Одеського університету. Серія Фізика", організатором Всеукраїнського з'їзду "Фізика в Україні", І і III Всеукраїнсь­ких конференцій з фізики напівпровідників, І-V Міжнародних конференцій "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології", конгресів EUROSENSOR.

В.А. Сминтина створив науково-дослідну лабораторію сенсорної електроніки, відкрив навчально-науковий центр медичної та біологічної фізики, фізико-технічний центр подвійного підпорядкування НАНУ та МОНМС, якими здійснює успішне керівництво.

В.А. Сминтина – єдиний від України постійний член відбіркового комітету EUROSENSOR, Європейського фізичного товариства та Оптичного Товариства Америки, керівник та учасник наукових програм в національних центрах досліджень Іта­лії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Португалії та ін., в деяких з них започаткував нові напрямки досліджень в галузі фізики поверхневих явищ. Він ефективно керує робо­тою українських груп у європейських науково-дослідних програмах FР-6, FР-7.

В.А. Сминтина займається викладацькою діяльністю. Так, на високому науковому рівні читає ро­зроблені ним новітні спецкурси "Фізико-хімічні явища на поверхні твердих тіл" й "Фотоелектричні процеси у напівпровідниках" та фундаментальний курс "Оптика", ефективно керує підготовкою магістрів, аспірантів і докторантів з фізики поверхні та експериментальної фізики, як запрошений професор читає курси лекцій за кордоном.

Валентин Андрійович – автор 12 наукових монографій (5 без співавторів), більше 200 статей, друкованих у провідних вітчизняних та закордонних ви­даннях (30 без співавторів), 28 авторських свідоцтв та патентів (7 без співавторів), 11 підручників (5 без співавторів), рекомендованих МОНМС. Всього наукових пуб­лікацій налічується більше 700.

Державні нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Держав­ної Премії України в галузі науки і техніки, Орден "За заслуги" III ступеня, Почесні Грамоти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Почесні відзнаки НАН України "За наукові досягнення" та "За підготовку наукової зміни".